Napěťové relé trojfázové GIC MA21DN

GIC-MA21DN-trojfazove-napetove-releGIC MA21DN 3-fázové napěťové relé - kontrola a hlídání napětí 3f sítě, Un 208-480 VAC, 47-63Hz, výstup 1x přepínací kontakt 1P

 

3fázové 3-vodičové zapojení, napájení přímo z měřeného obvodu


Popis a funkce:
Výstupní kontakt relé spíná při splnění nastavených požadavků:
napětí je přítomno ve všech fázích, je správný sled fází a asymetrie mezi napětími je menší, než nastavená.
Napájení relé je přímo z měřeného obvodu, OT časové zpoždění po zapnutí napájení 5s, RT časové zpoždění reakce je nastavitelné 0,5 - 15s    
Nastavení :
Nastavení dovolené asymetrie mezi fázemi 5-15%, čas zpoždění reakce RT 0,5-15s
Indikace:
LED červená na čelním panelu : svítí trvale - hodnoty jsou v pořádku, výstup je sepnut, bliká - nesprávný sled fází, zhasnuto  - výpadek jednoho nebo více napětí, rozdíly mezi napětími - asmyterie - je větší, než nastavená.

 

Číst dál: Napěťové relé trojfázové GIC MA21DN

Napěťové relé trojfázové a jednofázové GIC MGI3BF

GIC-MGI3BF-trojfazove-napetove-releGIC MGI3BF 3-fázové napěťové relé - kontrola a hlídání napětí 3f sítě, Un 400/230 VAC, 45-65Hz, výstup 2x přepínací kontakt 2P, možnost použití i v jednofázovém zapojení

 

3fázové 4-vodičové zapojení nebo 1fázové 2-vodičové zapojení, napájení přímo z měřeného obvodu


Popis a funkce:
Výstupní kontakt relé spíná při splnění nastavených požadavků:
napětí ve fázích je větší naž nastavené minimální, je menší  než nastavené minimální, je správný sled fází a asymetrie mezi fázemi je menší, než 10%.
Napájení relé je přímo z měřeného obvodu, časové zpoždění po zapnutí napájení 5s, časové zpoždění reakce je nastavitelné 0,5 - 15s    
Nastavení:
Umax v rozsahu v rozsahu 242-287VAC,  Umin nastavení min v rozsahu 127-219 VAC, čas zpoždění reakce  0,5-15s
Indikace:
LED na čelním panelu : ON - zelená - hodnoty jsou v pořádku, výstup je sepnut, OV - červená - napětí překročilo nastavení Umax, UV - červená - napětí pokleslo pod Umin,  dolní červená bliká - asymetrie mezi fázemi je větší, jak 10% Un, dolní červená trvale sítí ON - sled fází je opačný

Číst dál: Napěťové relé trojfázové a jednofázové GIC MGI3BF

GIC MLD4BS termistorové a 3f napěťové relé pro ochranu elektromotorů

GIC-MLD4BS-termistorove-rele-a-napetove-releGIC MLD4BS Kontrolní a hlídací relé pro teplotu elektromotorů a pro hlídání napájecí sítě

 

3 vodičové zapojení 400V 50/60Hz, standardní PTC termistory ve vinutí

 

Vynikající kombinace termistorového relé a základního trojfázového napěťového relé - sled fází, symetrický pokles síťového napětí pod 240V (ve všech 3 fázích), asymetrický pokles jednoho síťového napětí pod 220V výpadek fáze, asymetrie větší jak 104V.

Kontrola a ochrana nedovoleného oteplení elektromotorů pomocí standardních PTC termistorů ve vinutí anebo jiných zařízení s stejnými parametry termistorů. 

Ochrana motoru proti nadměrnému oteplení je potřebná při dlouhém a těžkém rozběhu ( zátěže s velkým momentem setrvačnosti, zátěže s  vyšším počátečním momentem) , ochrana proti nedovolenému oteplení motoru při velkých četnostech startů, proti nedovolenému oteplení motoru při častých reverzacích chodu.
Ochrana proti nadměrnému oteplení elektromotorů při vyšších teplotách okolí ( například klimatizační ventilátory, uzavřené čerpací stanice, strojovny čerpadel, výtahů apd.)    
Po zapnutí napájení, pokud jsou všechny vstupní hodnoty v pořádku, se výstupní relé aktivují. Při výskytu nedovoleného stavu se kontakty příslušného výstupu (  teplotní nebo napěťový) vracejí do klidové polohy.  Po vrácení vstupních hodnot do dovoleného rozpětí se dané výstupní relé zpětně aktivuje. 

Číst dál: GIC MLD4BS termistorové a 3f napěťové relé pro ochranu elektromotorů

Napěťové relé trojfázové GIC MGD1DR

GIC-MGD1DR-3fazove-napetove-releGIC - hlídací a kontrolní napě%tové relé 3fázové - kontrola a hlídání napětí 3f sítě, Un 400 VAC, 47-63Hz, výstup 1x přepínací kontakt 1P

 

3fázové 3-vodičové zapojení, napájení přímo z měřeného obvodu


Popis a funkce:
Výstupní kontakt relé spíná při splnění nastavených požadavků:
napětí je přítomno ve všech fázích, je správný sled fází, asymetrie mezi napětími je menší, než 10%, napětí je mezi nastavenými hodnotami Umin a Umax
Napájení relé je přímo z měřeného obvodu, časové zpoždění po zapnutí napájení 1,5s, OT je čas opětovného zapnutí po návratu hodnot do dovolených mezí, OT je nastavitelný  <0,55s - 100s, RT časové zpoždění reakce je na přepětí, podpětí a asymetrii je nastavitelné 0,55s - 15s, vypínací čas při nesprávném sledu fází je <65ms, vypínací čas při plné ztrátě jedné fáze je <65ms  (není-li motorová zátěž)

Nastavení :
Nastavení Umin -5% až -25% Un (400V), Umax +5 až +25% Un(400V), časy OT a RT
Indikace LED:
R svítí trvale - hodnoty jsou v pořádku, výstup je sepnut, bliká - nesprávný sled fází, svítí trvale a zároveň svítí LED AS - asymetrie mezi fázemi je větší jak 10%,  OV svítí - napětí je nad nastavenou dovolenou hodnotou, UV - napětí je pod nastavenou dovolenou hodnotou. Všechny LED zhasnuty - výpadek fáze nebo napětí nad 560VAC nebo pod 175VAC   

Číst dál: Napěťové relé trojfázové GIC MGD1DR